Jelenlegi hely

Könyvtárhasználati szabályzat

A Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola könyvtárának könyvtárhasználati szabályzata

I.      Az iskolai könyvtár használói köre

          A könyvtár olvasói az iskola pedagógusai, tanulói, adminisztratív és tech-nikai dolgozói lehetnek. Az intézményünkben tanítási gyakorlatot végző hallgató a vezetőtanár felelősség-vállalása esetén kölcsönözhet dokumentumot. A helyben olvasás természetesen számukra is biztosított.

         A beiratkozás díjtalan a fent említettek számára. Az olvasó beiratkozáskor kötelezettséget vállal a könyvtárhasználati szabályok betartására. Mindenki köte-les megőrizni a könyvtár rendjét. A könyvtárba tanszereken kívül más nem vihető be.

         A tanuló- és munkaviszony megszüntetése csak az esetleges könyvtári tar-tozás rendezése után engedélyezhető.

II.     Az iskolai könyvtár szolgáltatásai

1.      Helyben használat

Az iskolai könyvtár alapvető feladata, hogy állományával és szolgáltatásai-val segítse az intézményben folyó oktató-nevelő munkát. Éppen ezért min-den olvasó számára biztosítja a teljes gyűjtemény egyéni és csoportos hasz-nálatát.

Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:
-       kézikönyvtár
-       különgyűjtemények (pl. folyóiratok)

Ezen dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára illetve egyéb indokolt esetben (pl. fölkészítés tanulmányi versenyre) a könyvtár zárása és nyitása közötti időre a tanulók is kikölcsönözhetik.

2.      Kölcsönzés

Az iskolai könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtárostanár tudtával lehet kivinni. A kölcsönzést a nyilvántartásban rögzíteni kell. Az átvételt a kölcsönző aláírásával hitelesíti.

A kölcsönzési nyilvántartás osztályonként illetve a felnőtteké külön füzetbe névsor szerint történik.
A Szirén program teljes körű bevezetése után a kölcsönzési nyilvántartás a továbbiakban elektronikus lesz.

Az iskolai könyvtárból a tanulók egyszerre 5 (azaz öt) könyvet kölcsönöz-hetnek 1 hónapos időtartamra. Kivétel ezen szabály alól az ingyen tan-könyvek kölcsönzése.
Ez az iskola nevelési igazgató-helyettese által meg-fogalmazott szabályrendszer szerint történik.

A pedagógusok a tanításhoz és az esetleges tanulmányaikhoz szükséges dokumentumokat a szükséges időre kölcsönözhetik ki. A korlátozások egyénenként feloldhatók.

Az elveszett vagy megrongált (kivágás, szakadás, firkálás) dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal vagy a könyvtár által meg-határozott más művel pótolni.

3.      Csoportos használat

Az osztályoknak, tanulócsoportoknak, szakköröknek a szaktanárok, osztályfőnökök a könyvtári nyitva tartásnak megfeleltetett ütemterv szerint szakórákat, foglalkozásokat tarthatnak.

III.        A könyvtár egyéb szolgáltatásai

•       Tájékoztató szolgálat keretében eligazítást ad a könyvtár és dokumentumai használatához szükséges ismeretekről, bibliográfiai és ténybeli adatszolgáltatást nyújt.

•       Segíti az iskolai munkához, a különböző versenyekhez, iskolai ünne-pélyekhez szükséges irodalomkutatást, esetenként témafigyelést, önálló irodalomkutatást is végez.

•       Közreműködik a könyvtárhasználatra épülő tanítási órák, tanórán kívüli foglalkozások rendszerének kialakításában, előkészítésében, megtartásában.

 

•       Az iskola gyűjteményében megtalálható dokumentumokról
- a megfelelő jogszabályok figyelembe vételével - másolatot is készíthet a könyvtáros-tanár.

•       Az iskolai könyvtár letéti állományt helyezhet el:
szaktantermekben, tanári szobákban.
A letéti állományt a tanév elején veszik át, és a tanév végén adják vissza a megbízott nevelők, akik az átvett dokumentumokért anyagi felelősséggel tartoznak, és az átvett állományt nem kölcsönözhetik.

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer